Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

NĂM 2016

1. Thông báo chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Xem

2.  Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Xem  

3.  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015_đã ký

Xem

4.  Báo cáo thường niên Công ty cổ phần In Số 4

Xem

5.  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 (Chốt lại danh sách_đã ký)

Xem

6.  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 (Công bố thông tin)

 Xem

 

7. Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016)

Xem 

8. Giấy Ủy Quyền

Xem 
9. Giấy đăng ký tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niến năm 2016 Xem 
10. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 Xem 
11. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Xem 
12. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Xem 
14. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem 
15. BÁO CÁO KẾ HOẠCH HỢP TÁC VÀ DI DỜI TẬP TRUNG CÁC MẶT BẰNG SẢN XUẤT Xem 
16. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Xem 
17. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Xem 
18. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2015 BẰNG TIỀN MẶT Xem 
19. THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 – NĂM 2015 BẰNG TIỀN MẶT Xem 
20. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 – NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT Xem 
21. THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 – NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT Xem 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0