Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Quan hệ cổ đông

NĂM 2020

02/12/2020, 3:56

NĂM 2019

01/07/2019, 9:38

NĂM 2018

02/05/2018, 4:26

NĂM 2017

04/21/2017, 3:25

NĂM 2016

03/20/2016, 2:42

NĂM 2015

12/22/2015, 1:44

NĂM 2014

12/21/2015, 9:50

NĂM 2013

12/21/2015, 9:32