Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tin tức & Sự kiện

Công bố thông tin năm 2023

04/28/2023, 2:48

+ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Xem + Thông báo thay đổi nhân sự Xem + Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Xem + Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm…

NĂM 2020

02/12/2020, 3:56

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2018

03/20/2019, 8:43

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2018 – Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.        Hội đồng Quản…

NĂM 2019

01/07/2019, 9:38