Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Công bố thông tin năm 2023

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Xem
+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Xem
+ Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Xem
+ Báo cáo trở thành cổ đông lớn Xem
+ Báo cáo không còn là cổ đông lớn Xem
+ Thông báo v/v Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 Xem
+ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Xem
+ Thông báo thay đổi nhân sự Xem
+ Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Xem
+ Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Xem
+ Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật Xem
+ Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Xem
+ Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Xem
+ Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền Xem
+ CBTT Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2023 Xem
+ CBTT về kéo dài thời gian đảm nhiệm của cán bộ quản lý Xem
+ CBTT về thay đổi nhân sự Xem
+ Nghị Quyết – Biên bản – Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Xem
+ Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Xem
+ Thư mời họp – Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Xem
+ Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Xem
+ Nghị quyết HĐQT v/v thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT Xem

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0