Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gởi :  Quý vị cổ đông Công ty CP In số 4

                          THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

                                     Năm 2020

          – Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

       Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

          Công ty Cổ phần In số 4 sẽ tiến hành việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng theo dự kiến là 01/06/2020. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 6/2020.

           Trân trọng.

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0