Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

        THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020

       – Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.            

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

1/ Thời gian :   08 giờ 00  Ngày 27 tháng 06 năm 2020

2/ Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Cao Ốc 123 – Báo Người Lao động

  123 – 127 Võ Văn Tần – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

3/ Nội dung Đại Hội :

 • Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2019 (đă được kiểm toán) và Kế hoạch SXKD năm 2020.
 • Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán.
 • Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 • Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 • Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị.
 • Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

 4/ Đối tượng tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP In số 4 theo danh sách chốt ngày 01/06/2020.

       * Những cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu trên website của công ty).

* Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16giờ30 ngày 22/06/2020 theo địa chỉ :

       Chị Nguyễn Thị Bích Thu – Điện thoại : (028) 37 658908 –  0965.978.968 

Lô B2/1 đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.           

            Trân trọng kính chào.

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            Chủ tịch                        

   PHAN CHÍ TRUNG

              (Đã ký)

      Tài liệu đại hội quý cổ đông truy cập vào đường link sau đây http://inso4.com/wp-content/uploads/2020/05/THU-MOI-DHCD-2020-DANG-KY-UY-QUYEN.pdf

Hoặc truy cập vào website: inso4.com, mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG –> BÁO CÁO NĂM –> NĂM 2020

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

 • Truy cập hôm nay: 0
 • 7 ngày trước: 0
 • 30 ngày trước: 0
 • Thành viên trực tuyến: 0