Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 


 

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

———-oo0oo———-

          – Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

                       

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau :

 1/ Thời gian :   08 giờ 00  Ngày  26  tháng 4 năm 2014

 2/ Địa điểm :  Cao Ốc 123 – Báo Người Lao động

– 127 Võ Văn Tần – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

            3/ Nội dung Đại Hội :

–         Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2013 (đă được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2014.

–         Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán.

–         Tờ trình về phương án phân phối lợi  nhuận năm 2013.

–         Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

       4/ Đối tượng tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP In số 4 theo danh sách chốt ngày 26/03/2014.

       * Những cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu trên website của công ty).

* Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16giờ30 ngày 24/04/2014 theo địa chỉ :

      Chị Nguyễn Thị Bích Thu – Điện thoại : 38 206 338 –  016.5964.4027; Fax: 38 297 577

                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                              Chủ tịch (đã ký)

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0