Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2015 bằng tiền)

Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH           :          CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Tên giao dịch       :          PRINTING JOINT – STOCK COMPANY

Trụ sở chính        :          61 Phạm Ngọc Thạch, P6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

 

Điện thoại           :          08. 38291312 – 38205968- 38206338

Fax                      :          08. 38297577                 Email : ctcpin4@gmail.com

Sàn giao dịch       :          UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

–         Tên chứng khoán    :      Cổ phiếu Công Ty CP IN SỐ 4

–         Mã chứng khoán     :      IN4

–        Mã ISIN                    :     VN000000IN41

–         Loại chứng khoán   :      Cổ phiếu phổ thông

–         Mệnh giá                  :      10.000 đồng 

–         Ngày đăng ký cuối cùng :         16/09/2015

– Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thanh toán:

 + Đối với cổ phiếu phổ thông : 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

 – Thời gian thanh toán:ngày  02/10/2015

 – Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In số 4 ( phòng kế toán ) từ ngày02/10/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0