Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015

———oo0oo———- 

 – Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

            – Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2015 ngày 11 tháng 05 năm 2015.

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

 

            1/ Thời gian :   08 giờ 00 Thứ Bảy, Ngày  06  tháng 06 năm 2015

 

2/ Địa điểm :  Hội trường ALầu 6 NHÀ KHÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

                       168 Hai Bà Trưng – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh   

                3/ Nội dung Đại Hội :

–        Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2014 (đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. 

–        Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán.

–        Tờ trình về phương án phân phối lợi  nhuận năm 2014.

–        Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

–        Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

       4/ Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In số 4 theo danh sách chốt ngày ngày 24 tháng 04 năm 2015.

       Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu trên website của công ty)

       Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận:

+ Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu trên website)

+ Đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 (theo thông báo và mẫu trên website)

về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 02/06/2015 theo địa chỉ sau :

       Bà Nguyễn Thị Bích Thu – 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

ĐT: 38 206 338 –  016 5964 4027 – Fax: 38.297 577 – Email: ctcpin4@gmail.com

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời họp.

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần In số 4 tại địa chỉ: http://www.inso4.com

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0