Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

THÔNG BÁO

 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

        Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 thông báo đến quý cổ đông V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) & Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27 tháng 06 năm 2020 như sau :

     1/ Hội nghị sẽ tiến hành bầu cử số lượng thành viên của HĐQT là 5 người và Ban kiểm soát là 3 người cho nhiệm kỳ 2020-2025.

     2/ Điều kiện để đề cử và ứng cử thành viên HĐQT & BKS (Điều 25 và Điều 36 Bản Điều lệ của Công ty) :

  1. Đối với thành viên Hội đồng Quản trị :

          – Điều kiện ứng cử và đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông của công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

         * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần của Công ty (Từ 60.000 đến 119.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.

          * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần của Công ty (Từ 120.000 đến  359.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.

          * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần của Công ty (Từ 360.000 đến 479.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

          * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần của Công ty (Từ 480.000 đến 599.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.

          * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần của Công ty (Từ 600.000 đến 719.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

  1. Đối với thành viên Ban kiểm soát :

– Điều kiện ứng cử và đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

          * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần của Công ty (Từ 60.000 đến 119.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.

          * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần của Công ty (Từ 120.000 đến  359.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.

          * Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần của Công ty (Từ 360.000 đến  479.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 01/06/2020 được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

     3/ Tiêu chuẩn của các ứng cử viên là thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát :

  1. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT :

          Không được là thành viên HĐQT của đối thủ cạnh tranh, có năng lực kinh doanh, am hiểu về ngành nghề in của Công ty, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có am hiểu luật pháp, có trình độ văn hóa từ đại học trở lên.

  1. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS :

          – Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, không là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của các thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không thuộc các trường hợp sau đây:

* Làm việc trong bộ phận tài chính – kế toán của công ty.

* Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Trưởng Ban kiểm soát phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

 4/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gởi PHIẾU ĐỀ CỬ hoặc PHIẾU ỨNG CỬ thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu trên website của công ty) về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 06/06/2020 theo địa chỉ sau :

Nguyễn Thị Bích Thu – Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM.

 ĐT: 37 658 908 –  0965 978 968 – Fax: 37.658 902 – Email: ctcpin4@gmail.com

CÁC MẪU BIỂU liên quan đến tài liệu đại hội, việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: inso4.com, mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG –> BÁO CÁO NĂM –> NĂM 2020 để tải về.

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0