Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỐNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH CHI CỔ TỨC ĐỢT 2-2014

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/vthông qua kế hoạch chi cổ tức đợt 2 năm 2014)

–        Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần In số4; 

–         Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổchức vào ngày 06/06/2015;

            Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 4đã tiếnhành họp thông qua kế hoạch chi cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015,

HĐQT quyết định thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 là: 17%/ cổ phần, tương đương 01 cổ phần được nhận 1.700 đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giámđốc và Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦTỊCH 

PHANCHÍ TRUNG

 

(Đãký)

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0