Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

››››

– Căn cứ  Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

–  Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4103003297/ Lần 4 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/2012;

–  Căn cứ  điều lệ tổ chức và họat động của Công ty Cổ phần In số 4.

Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

* Địa điểm : Cao ốc 123 Báo Người Lao Động,

Số 123 – 127  Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

* Thời gian : Từ  8g00 đến 11g00  ngày 26/04/2014.

          * Số lượng cổ đông tham dự :  103 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.159.360 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ : 96,6 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội  Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In số 4.

Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Phương hướng Kế hoạch năm 2014 của Công ty Cổ phần In số 4, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2013 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán; Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 đã thảo luận và nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :  Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

–       Sản lượng trang in                  :      5.745.000.000 trang.

–       Giá trị tổng sản lượng (Giá CĐ1994)       :    31.095.000.000 đồng.

–       Doanh thu hàng hóa tiêu thụ                    :    51.336.879.522 đồng.

–       Tổng lợi nhuận trong kỳ                          :     5.460.224.535 đồng.

–       Tổng lợi nhuận sau thuế                          :     4.235.801.124 đồng.

–       Các khoản nộp ngân sách                       :     4.742.565.573 đồng.

–       Lãi cơ bản trên cổ phiếu                         :                  3.530 đồng.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo Kiểm toán số 94/BCKT/2013 ngày 25-03-2014 do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt lập bao gồm:

              + Báo cáo kiểm toán

              + Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2013 (đính kèm báo cáo)

              + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 (đính kèm báo cáo)

Điều 3 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 đã được trình bày trước Hội nghị với các nội dung sau :

              – Tổng thu nhập được phân phối               :     7.868.117.143 đồng.

                   Trong đó: –  Năm trước chuyển sang     :     2.407.892.608 đồng.

                                     –  Năm nay                         :     5.460.224.535 đồng.

              – Thuế Thu nhập Doanh nghiệp                 :     1.224.423.411 đồng.

              – Chi bù đắp các khoản chi phí không       :          84.011.400 đồng.

                 hợp lệ theo hướng dẫn của Cục thuế TP

              – Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi        :        800.000.000 đồng.

              – Trích lập Quỹ dự phòng tài chính           :        400.000.000 đồng.

              – Cổ tức chia cổ đông

                             – Tỷ lệ                                        :      25%/giá trị cổ phần.

                             – Số tiền                                     :     3.000.000.000 đồng.

              – Thu nhập còn để lại chuyển năm sau       :     2.359.682.332 đồng.

                

Điều 4 : Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2014  theo số liệu sau:

                –  Sản lượng trang in                                :      4.500.000.000 trang.

 –  Giá trị tổng sản lượng  (GCĐ 1994)       :    24.400.000.000 đồng.

 –  Doanh thu hàng hóa tiêu thụ                  :    39.000.000.000 đồng.

 –  Tổng Thu nhập trong kỳ                       :     5.750.000.000 đồng.

               – Tổng thu nhập sau thuế                          :     4.485.000.000 đồng.

 –  Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi      :        800.000.000 đồng.

 – Trích lập Quỹ dự phòng tài chính          :         400.000.000 đồng.

 – Các khoản nộp ngân sách                      :     3.700.000.000 đồng.

 – Tỷlệ cổ tức                                           :      22%/giá trị cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong năm nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích của công ty, các nhà đầu tư và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.

Điều 5 : Thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2013 cho các cổ đông là 25% (tương đương mỗi cổ phần nhận được 2.500 đồng).

                   Trong đó : đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần (tháng 09/2013)

               Toàn bộ cổ tức sẽ được công ty chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần In số 4 chịu trách nhiệm, chỉ đạo và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết này.

 Nghị quyết này đã được cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In số 4 biểu quyết thông qua với tỷ lệ số phiếu đồng ý 1.159.360 phiếu, tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

                                          TM. ĐẠI  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đoàn

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0