Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi:

–    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

–    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

    – Tên công ty đại chúng         : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4    

    – Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

   – Điện thoại: 3.8291312            Fax: 3.8297577

   – Email                                    : ctcpin4@gmail.com

    – Vốn điều lệ                          : 12.000.000.000 đồng

    – Mã chứng khoán                  : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Ghi chú

1

Ông Phan Chí Trung

Chủ tịch

4

100%

 

2

Ông Nguyễn Văn Do

P. Chủ tịch

4

100%

 

3

Ông Phạm Trần Thọ

Thành viên

4

100%

 

4

Bà Trần Thị Hạnh

Thành viên

4

100%

 

5

Ông Trần Văn Nhanh

Thành viên

4

100%

 

6

Bà Lê Thị Thu Nguyệt

TB Kiểm soát

1

 

Mới nhận nhiệm vụ từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015

2.    Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

           Căn cứ chức năng, quyền hạn theo Bản Điều lệ và Quy chế của công ty, thông qua các buổi họp của Hội đồng quản trị mở rộng và các buổi họp định kỳ, công việc giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị mà Ban giám đốc được giao nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả và phát triển bền vững, trong 6 tháng vừa qua đã được tiến hành như sau:

–     Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 trình đại hội cổ đông.

–     Xem xét việc sắp xếp lại sản xuất và đưa công trình xây dựng cơ sở Phan Đăng Lưu vào sử dụng.

–     Thanh lý các máy móc thiết bị cũ không có nhu cầu sử dụng.

–     Xem xét cách thức tham gia đấu thầu sách giáo khoa năm 2015.

–      Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.  

–      Cổ tức cả năm chi cho cổ đông là 27% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt  vào ngày 06/06/2015 ( đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 10%, đợt 2 còn chi là: 17%)

3.    Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: ­­­­­­

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Quyết định số 01-IN4/HĐQT

06/02/2015

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015

2

Nghị quyết 02-IN4/HĐQT

12/03/2015

– Thảo luận báo cáo tài chính năm 2014.

– Thông báo thoái vốn của Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn và quan điểm của Hội đồng quản trị trong việc thoái vốn.

– Báo cáo về việc sửa chữa phân xưởng Phan Đăng Lưu.

– Thảo luận và đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

3

Nghị quyết 03-IN4/HĐQT

24/04/2015

– Thông báo kết quả Kiểm toán nhà nước về Báo cáo Tài chính năm 2014 của doanh nghiệp.

4

Nghị quyết 04-IN4/HĐQT

11/05/2015

–   Thông qua các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

–   Dự kiến nhân sự ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát  (NK 2015 – 2019)

5

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

06/06/2015

Phê duyệt các báo cáo đã trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2014 là 27%.

Bầu cử Hội đống quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không có

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

01

Lê Thị Thu Nguyệt

 

Trưởng ban Kiểm soát

       

06/06/2015

 

Mới nhận nhiệm vụ từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

                     

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán
(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1

Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn

 

Tổ chức

       

540.000

45%

 

2

Phan Chí Trung

 

Chủ tịch

HĐQT

       

9.800

0,82%

 

3

Nguyễn Văn Do

 

P. Chủ tịch HĐQT

       

5.200

0,43%

 

4

Phạm Trần Thọ

 

Thành viên HĐQT

       

2.100

0,18%

 

5

Trần Thị Hạnh

 

Thành viên HĐQT

       

9.200

0,77%

 

6

Trần Thị Tuyết Mai

           

10.600

0,88%

 

7

Trần Thị Ái Liên

           

10.350

0,86%

 

8

Trần Văn Nhanh

 

Thành viên HĐQT

       

4.550

0,38%

 

9

Lê Thị Thu Nguyệt

 

Trưởng ban Kiểm soát

       

100

0,008%

 

10

Nguyễn Hữu Tài

 

Thành viên Ban kiểm soát

       

1.970

0,16%

 

11

Trần Thành Quân Triết

 

Người được ủy quyền công bố thông tin

       

50

0,004%

 

2.      Giao dịch cổ phiếu:

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

 
 

Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn – TNHH MTV

 

612.000

51%

540.000

45%

Thoái vốn theo QĐ của UBND TP. HCM

 

  3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

V.        Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có. 

   Chủ tịch HĐQT

   Phan Chí Trung

(Đã ký)

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0