Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Tp HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2014


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 )

–        Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần In số 4;

 

–        Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 26/04/2014;

–         Căn cứ vào cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26/08/2014.

            Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 4đã tiến hành họp thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2014 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, HĐQT quyết định thông qua tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2014 là: 10%/ cổ phần, tương đương 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                                                      PHAN CHÍ TRUNG

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0