Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông 2014


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Kính gởi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm 2014

Công Ty Cổ Phần In Số 4 

1. Bên ủy quyền:

 

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………

 

CMND số: …………………………………………………………………………………………………….

 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

 

Số CP sở hữu: …………………………….

 

2. Bên nhận ủy quyền:

 

Ông/Bà tên là: …………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 của Công ty Cổ phần In Số 4 vào ngày 26 tháng 04 năm 2014.

Tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ theo Bản nghị quyết đã được thông qua trong phiên họp Đại hội cổ đông này.

 

Ngày ………. tháng 04 năm 2014

 

                       Người nhận ủy quyền                                                         Người ủy quyền

 

 

 

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0