Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

››

I.  ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

–   Địa điểm : Số 168 Hai Bà Trưng – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh.

–    Thời gian :  08g00  đến  12g00 ngày 06/06/2015

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1/ Quan khách :

–   Ông Trương Văn Hiền            –    Tổng giám đốc Tổng Cty VHSG.

–    Ông Vũ Trực Phức                –    Phó Tổng Giám Đốc Tổng Cty VHSG.

          2/ Cổ đông :

                    – Tổng số cổ đông đã đăng ký :    169   người, tương ứng 1.127.930 cổ phần.

                             Trong đó:

                                      + Số cổ đông tham dự trực tiếp:    78 người

                                      + Số cổ đông ủy quyền tham dự:   91 người

– Tổng số cổ đông có mặt        :    85 người, tương ứng 1.128.330 cổ phần,

 chiếm tỷ lệ  94,03 % vốn điều lệ của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1/ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Biên bản đính kèm).

2/ Hội đồng quản trị đề cử danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn bao gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

a. Chủ tọa đoàn :

                       – Ông Phan Chí Trung

                       – Ông Nguyễn Văn Minh

    – Ông Nguyễn Hữu Tài

                         – Ông Nguyễn Văn Do

                   b. Thư ký đoàn :

                        – Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều

                        – Ông Nguyễn Thanh Bình

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/  -Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trình bày báo cáo : Kết quả hoạt động SXKD năm 2014(đã được Kiểm toán)và phương hướng, kế hoạch năm 2015.

– Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2014 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán

– Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

          + Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

Có các ý kiến sau :

–       Về quản lý và sử dụng tài sản: với số dư tiền mặt là 22 tỷ đồng và mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, cần đầu tư và có thể đầu tư ngay tại mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch để tăng tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông.

–       Cần xem xét lại việc phát triển các mặt hàng in như : nhãn hàng, bao bì, brochure…, phát triển in kỹ thuật số vì khó cạnh tranh với các công ty tư nhân.

–       Sẽ góp ý thêm riêng với Ban điều hành nhằm hỗ trợ phát triển công ty.

–       Có thể đánh giá sơ bộ về tính khả thi của phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị trả lời : Cảm ơn các ý kiến của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ xem xét các ý kiến để đưa vào phương hướng hoạt động của công ty. Căn cứ theo các hợp đồng đã ký kết từ đầu năm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

4/ Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.

a)    Báo cáo kết quả SXKD năm 2014

+ Sản lượng trang in                           :        4.770.000.000 trang.

+ Doanh thu hàng hóa tiêu thụ            :      41.031.141.219 đồng.

+ Tổnglợi nhuận trong kỳ                  :        6.234.790.818 đồng.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế                  :        4.809.621.832 đồng.         

+ Các khoản nộp ngân sách               :       4.500.889.054 đồng.

                   Ý kiến đóng góp của các cổ đông : không có.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý     1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán ( Báo cáo kiểm toán số 54B/BCKT-2014) bao gồm :

+ Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2014).

(Đính kèm báo cáo)

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

                             (Đính kèm báo cáo)

         

 Ý kiến đóng góp của các cổ đông : không có.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c)     Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2014.

                 – Tổng thu nhập được phân phối             :     8.594.473.150 đồng.

                      Trong đó:

                        + Thu nhập năm 2014                      :     6.234.790.818 đồng.

                        + Thu nhập năm 2013 chuyển sang  :     2.359.682.332 đồng.

                 – Thuế TNDN                                         :     1.425.168.986 đồng.

                 –  Chi bù đắp các khoản                          :        200.016.033 đồng.

                     chi phí không hợp lệ

                 – Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính        :        450.000.000 đồng.

                 – Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi    :        900.000.000 đồng.

                 – Lợi tức chia cổ đông

                             – Tỷ lệ cổ tức                             :      27%/giá trị cổ phần.

                             – Số tiền                                     :     3.240.000.000 đồng.

                 – Thu nhập còn để lại chuyển năm sau     :     2.379.288.131 đồng.

         

Ý kiến đóng góp của các cổ đông không có.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d)    Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2015 :

      –  Sản   lượng trang in                             :     4.770.000.000  trang.

      –  Giá trị tổng sản lượng  (GCĐ 1994)     :   26.800.000.000  đồng.

      –  Doanh thu hàng hóa tiêu thụ                :   43.000.000.000  đồng.

      –  Tổng thu nhập trong kỳ                      :     6.550.000.000  đồng.

      –  Tỷ lệ cổ tức                                       :     25 %.

      – Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi  :        900.000.000  đồng.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

    5/  Bầu cử thành viên HĐQT và BKS  nhiệm kỳ 2014 – 2019:

a)     Danh sách các ứng cử viên : Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông giới thiệu danh sách như sau :

(Căn cứ Điều 25, 35 – Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.)

Hội đồng Quản trị :                Số CP sở hữu & đại diện sở hữu

–       Ông Nguyễn Văn Do                                        99.100

–       Bà Trần Thị Hạnh                                             91.200

–       Ông Trần Văn Nhanh                                       90.600

–       Ông Phạm Trần Thọ                                       242.100

–       Ông Phan Chí Trung                                      309.800

Ban Kiểm soát :

–       Bà Lê Thị Thu Nguyệt                                       12.800

–       Ông Nguyễn Văn Minh                                      11.710

–       Ông Nguyễn Hữu Tài                                       23.920

b)    Danh sách ứng cử viên do các cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử trong Đại hội :

Hội đồng Quản trị : Không có

Ban Kiểm soát :      Không có

–   Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý     1.128.330 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

    6/  Hội đồng Quản trị đề cử danh sách Ban bầu cử :

1.           Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Diệu – Trưởng ban.

2.           Ông Trần Thành Quân Triết – Thành viên.

3.           Bà Nguyễn Thị Bích Thu – Thành viên.

4.           Bà Nguyễn Thị Thu Nhã – Thành viên.

5.           Bà Trần Thị Thúy Vân – Thành viên.

–    Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý     1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

–   Chủ tọa đoàn trình bày và biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

–   Ban bầu cử phát phiếu bầu cử cho các cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền hợp lệ

–   Tiến hành bỏ phiếu bầu cử  Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

  7/ Phát biểu  của Ông Trương Văn Hiền – Tổng giám đốc Tổng Công ty Văn  Hóa Sài Gòn:

–       Ghi nhận những đóng góp tích cực của công ty, của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

–       Một số điểm lưu ý :

*  Công ty cần cân nhắc trong điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

* Phân tích, đánh giá nguyên nhân đạt được lợi nhuân cao để tiếp tục phát huy.

* Tập trung đổi mới trong công tác quản lý điều hành, tham gia quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

* Đầu tư đổi mới thiết bị liên quan đến sản phẩm cốt lõi.

* Xây dựng phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cho cả nhiệm kỳ sắp tới 2015 – 2019.

* Đầu tháng 7/2015 Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi, bổ sung bắt đầu có hiệu lực thi hành, công ty cần lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để thay đổi điều lệ cho phù hợp nhằm hoạt động cho đúng chức năng.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ Phần In Số 4 :

 Xin tiếp thu và có biện pháp thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn.

            8/ – Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử (Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

Kết quả bầu cử : (Theo thứ tự từ cao đến thấp số phiếu được bầu)

a/ Hội đồng Quản trị :

STT

Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ (%)

01

Ông Trần Văn Nhanh

1.126.890

99,87

02

Ông Phạm Trần Thọ

1.121.890

99,43

03

Ông Nguyễn Văn Do

1.120.890

99,34

04

Bà Trần Thị Hạnh

1.120.890

99,34

05

Ông Phan Chí Trung

1.120.890

99,34

b/ Ban Kiểm soát :

STT

Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ (%)

01

Bà Lê Thị Thu Nguyệt

1.126.690

99,85

02

Ông Nguyễn Văn Minh

1.123.090

99,54

03

Ông Nguyễn Hữu Tài

1.123.090

99,54

9/ Bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát :

-Hội đồng Quản trị bầu Ông Phan Chí Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

  – Hội đồng Quản trị bầu Ông Nguyễn Văn Do giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc, có trách nhiệm điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (kèm theo Biên bản họp HĐQT).

  – Ban kiểm soát bầu Bà Lê Thị Thu Nguyệt là Trưởng ban Kiểm soát (kèm theo biên bản họp BKS).

   Ra mắt HĐQT và BKS, Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ.

   10/ Chủ tọa đoàn đọc bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.128.330 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ chương trình Đại hội đã thực hiện một cách tốt đẹp.

                        Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội vào lúc 12 giờ 00  ngày 06 tháng 06 năm 2015.

                                               

TM Chủ tọa Đoàn

      PHAN CHÍ TRUNG     

(Đã ký)

Thư  ký Đoàn

                   NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU                                 NGUYỄN THANH BÌNH

(Đã ký)

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0