Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2014

——————————————————


 

    – Tên công ty đại chúng         : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4    

    – Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

   – Điện thoại: 3.8291312           

   – Fax: 3.8297577

   – Email                                    : ctcpin4@gmail.com

    – Vốn điều lệ                          : 12.000.000.000 đồng

    – Mã chứng khoán                  : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Ghi chú

1

Ông Phan Chí Trung

Chủ tịch

4

100%

 

2

Ông Nguyễn Văn Do

P. Chủ tịch

4

100%

 

3

Ông Phạm Trần Thọ

Thành viên

4

100%

 

4

Bà Trần Thị Hạnh

Thành viên

4

100%

 

5

Ông Trần Văn Nhanh

Thành viên

4

100%

 

6

Bà Lê Thị Đan Phương

TB Kiểm soát

4

100%

 

2.      Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Căn cứ tinh thần Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các bản quy chế hiện có tại doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng Quản trị mở rộng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

– Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 trình đại hội biểu quyết, lập kế hoạch tiến độ Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

– Báo cáo mời thầu mua bán máy móc thiết bị cũ và đầu tư máy in kỹ thuật số để  nâng cao chất lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất.

– Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên .

– Duyệt thiết kế và thống nhất cách thức sửa chữa lớn  Phân xưởng Phan Đăng Lưu.

– Thống nhất chủ trương in lịch bloc năm 2015.

– Xem xét thực hiện rà soát sắp xếp lại lực lượng lao động .

– Đồng ý chủ trương bán 03 máy in offset đặt tay 65 x 100, 1 máy in tự động 4 màu (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo).

v         Cổ tức cả năm chi cho cổ đông là 25% đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt  vào ngày 26/4/2013 ( đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 10%, đợt 2 còn chi là: 15% = 25% – 10%)

3.      Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

­­­­­­

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Quyết định số 01-IN4/HĐQT

09/1/2014

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014

2

Nghị quyết 02-IN4/HĐQT

25/3/2014

Xét duyệt thiết kế thi công cơ sở Phan Đăng Lưu cửa công ty Đồng Thuận, Chọn đối tác mua máy in kỹ thuật số, thực hiện thoái vốn của Tổng công ty, giải quyết vướng mắt cơ sở Bành Văn Trân, dự kiến thời gian tổ chức đại hội cổ đông.

3

Nghị quyết 03-IN4/HĐQT

19/4/2014

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Thông qua mức chi cổ tức năm 2013 là 25% . Phân công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

4

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

26/4/2014

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Thông qua mức chi cổ tức năm 2013 là 25% (đợt 2 năm 2013 là 15%/giá trị cổ phần).

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2012): không có

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

             
             

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán
(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1

Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn

 

Tổ chức

612.000

51%

 

2

Phan Chí Trung

 

Chủ tịch

HĐQT

9.800

0,82%

 

3

Nguyễn Văn Do

 

P. Chủ tịch HĐQT

5.200

0,43%

 

4

Phạm Trần Thọ

 

Thành viên HĐQT

2.100

0,18%

 

5

Trần Thị Hạnh

 

Thành viên HĐQT

9.200

0,77%

 

6

Trần Thị Tuyết Mai

   

10.600

0,88%

 

7

Trần Thị Ái Liên

   

10.350

0,86%

 

8

Trần Văn Nhanh

 

Thành viên HĐQT

4.550

0,38%

 

9

Lê Thị Đan Phương

 

Trưởng ban Kiểm soát

8.750

0,73%

 

10

Nguyễn Hữu Tài

 

Thành viên Ban kiểm soát

1.970

0,16%

 

11

Trần Thành Quân Triết

 

Người được ủy quyền công bố thông tin

2.550

0,21%

 

2.      Giao dịch cổ phiếu:

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

 
 

Không có

           

  3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

V.        Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có. 

   Chủ tịch HĐQT

   Phan Chí Trung

(Đã ký)

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0