Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NAM KIỂM SOÁT

THÔNG BÁO

 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

            – Căn cứ  Luật doanh nghiệp 2005.

          – Căn cứ  Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP In số 4.

 

          Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 thông báo đến quý cổ đông V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) & Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 06 tháng 06 năm 2015 như sau :

 

     1/ Hội nghị sẽ tiến hành bầu cử số lượng thành viên của HĐQT là 5 người và Ban kiểm soát là 3 người cho nhiệm kỳ 2015-2019.

 

     2/ Điều kiện để đề cử và ứng cử thành viên HĐQT & BKS (Điều 25 và Điều 35 Bản Điều lệ của Công ty) :

 

     a. Đối với thành viên Hội đồng Quản trị :

 

          – Điều kiện ứng cử : Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 4% cổ phần của Công ty (tương đương 48.000 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015.

 

          – Điều kiện đề cử :

 

            * Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% à đến dưới 30% số cổ phần của Công ty (Từ 120.000 à 359.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 1 ứng cử viên.

 

             * Cổ đông sở hữu từ 30% à đến dưới 50% số cổ phần của Công ty (Từ 360.000 à 599.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 2 ứng cử viên.

 

            * Cổ đông sở hữu từ 50% à đến dưới 70% số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 3 ứng cử viên.

 

             * Cổ đông sở hữu từ  trên 70% số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 4 ứng cử viên.

 

b. Đối với thành viên Ban kiểm soát : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 2% số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được quyền đề cử ứng cử viên hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát.

 

     3/ Tiêu chuẩn của các ứng cử viên là thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát :

 

     a. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT :

 

          Không được là thành viên HĐQT của đối thủ cạnh tranh, có năng lực kinh doanh, am hiểu về ngành nghề của Công ty, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có am hiểu luật pháp, có trình độ văn hóa từ đại học trở lên, phải là cổ đông cá nhân sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) ít nhất là 4% tổng số cổ phần của Công ty (từ 48.000 cp trở lên).

 

     b. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS :

 

          – Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, không là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của các thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

 

          – Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông của Công ty nhưng các thành viên còn lại của BKS không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

 

          – Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên là người có chuyên môn về tài chính, kế toán.

 

 4/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gởi PHIẾU ĐỀ CỬ hoặc PHIẾU ỨNG CỬ thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu trên website của công ty) về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 02/06/2015 theo địa chỉ sau :

 

Nguyễn Thị Bích Thu – 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM. 

 

 ĐT: 38 206 338 –  016 5964 4027 – Fax: 38.297 577 – Email: ctcpin4@gmail.com

 

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                     Chủ tịch

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0