Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

  

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

››››

– Căn cứ  Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 .

–  Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0300462580 Lần 4  do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/2012

–  Căn cứ  điều lệ tổ chức và họat động của Công ty Cổ phần In số 4.

Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

* Địa điểm : Số 168 Hai Bà Trưng – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

* Thời gian : Từ  8g00 đên 12g00 ngày 06/06/2015.

          * Số lượng cổ đông tham dự : 85 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.128.330 cổ phần

Chiếm tỷ lệ :  94,03% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội  Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In số 4.

Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát về : Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Phương hướng Kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần In số 4, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2014 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán, Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :  Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

  –  Sản lượng trang in 13 x 19 cm             :      4.770.000.000 trang.

            –  Giá trị tổng sản lượng (Giá CĐ1994)        :    26.642.000.000 đồng.

            –  Doanh thu hàng hóa tiêu thụ           :    41.031.141.219 đồng.

            – Tổng lợi nhuận trước thuế                         :      6.234.790.818 đồng.

              –  Nộp ngân sách                                         :      4.500.889.054 đồng.

            – Tổng lợi nhuận sau thuế                             :      4.809.621.832 đồng.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán  Sao Việt (Báo cáo kiểm toán số 54B/BCKT-2014) bao gồm :

              + Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2014)

              + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

                                  (đính kèm báo cáo)

Điều 3 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 đã được trình bày    trước Hội nghị với các nội dung sau :

                 – Tổng thu nhập được phân phối             :     8.594.473.150 đồng.

                      Trong đó:

                        + Thu nhập năm 2014                      :     6.234.790.818 đồng.

                        + Thu nhập năm 2013 chuyển sang  :     2.359.682.332 đồng.         

                 – Thuế TNDN                                         :     1.425.168.986 đồng.

                 –  Chi bù đắp các khoản chi phí              :        200.016.033 đồng.

                 không hợp lệ ( theo QT thuế)

                 – Trích lập quỹ Dự phòng tài chính         :        450.000.000 đồng.

                 – Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi      :        900.000.000 đồng.

                 – Lợi tức chia cổ đông

                            – Tỷ lệ                                        :      27%/giá trị cổ phần.

                             – Số tiền                                     :     3.240.000.000 đồng.

                             Trong đó: Đã chi tạm ứng đợt 1/2014 : 10%

                                            Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng.

                 – Thu nhập còn để lại chuyển năm sau     :     2.379.288.131 đồng.

                

Điều 4 : Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2015  theo số liệu sau :

                –  Sản  lượng trang in                                :     4.770.000.000 trang.

                –  Giá trị tổng sản lượng  (GCĐ 1994)       :   26.800.000.000  đồng.

                –  Doanh thu hàng hóa tiêu thụ                  :   43.000.000.000  đồng.

                –  Tổng Thu nhập trong kỳ                       :     6.550.000.000  đồng.

                –  Tỷ lệ cổ tức                                               :     25 %.

                – Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi       :        900.000.000  đồng.

                  

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong năm nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích của công ty, các nhà đầu tư và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.

Điều 5 : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1.     Hội đồng quản trị: Bao gồm 5 thành viên

–       Ông Phan Chí Trung  :        Chủ tịch

–       Ông Nguyễn Văn Do :        Phó chủ tịch kiêm GĐ công ty

–       Ông Phạm Trần Thọ

–       Bà Trần Thị Hạnh

–       Ông Trần Văn Nhanh

2.     Ban kiểm soát: Bao gồm 3 thành viên

–       Bà Lê Thị Thu Nguyệt: Trưởng ban

–       Ông Nguyễn Văn Minh

–       Ông Nguyễn Hữu Tài

 

Đại hội giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần In số 4 chịu trách nhiệm, chỉ đạo và thực hiện đúng tinh thần  Nghị quyết này.

 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In số 4 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

                                          

TM. ĐẠI  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đoàn

PHAN CHÍ TRUNG         NGUYỄN VĂN MINH        NGUYỄN HỮU TÀI            NGUYỄN VĂN DO

                       (Đã ký)

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0