Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

NĂM 2020

1. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Xem

2. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Xem

3. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem

4. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Xem

5. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem

6. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Xem

7. Báo cáo thường niên năm 2019

Xem

8. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt thực hiện quyền dự đại hội cổ đông năm 2020

Xem

9. Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem

10. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem

11. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem

12. Danh sách thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Xem

13. Nghị quyết – Biên bản – Tại liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem

14. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Xem

15. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Xem

16. Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành

Xem

17. Quyết định thành lập Văn phòng đại diện

Xem

17. Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện

Xem

17. Công bố thông tin Bổ nhiệm nhân sự

Xem

18. Công bố thông tin Chi tạm ứng cổ tức Đợt 1-2020

Xem

 

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0