Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tin tức & Sự kiện

Công bố thông tin năm 2024

04/12/2024, 2:59

+ Báo cáo trở thành cổ đông lớn Xem + Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Xem + Báo cáo thường niên năm 2023 Xem + Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày ĐKCC thực hiện…

Công bố thông tin năm 2023

04/28/2023, 2:48

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Xem + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Xem + Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Xem + Báo cáo trở thành…

10/05/2021, 3:56

THÔNG BÁO CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

12/26/2020, 3:16

THÔNG  BÁO TẠM  ỨNG  CỔ  TỨC  ĐỢT  I  NĂM  2020           – Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.           – Căn cứ Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-IN4 ngày 24 tháng 11 năm…

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

06/29/2020, 9:21

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  –http://inso4.com/wp-content/uploads/2020/06/10.-NGHỊ-QUYẾT-ĐHCĐ-2020.pdf

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

05/30/2020, 4:08

THÔNG BÁO  Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020         Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 thông…

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

05/30/2020, 4:01

        THƯ MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020        – Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.             Hội đồng Quản…

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0