Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

››

I.  ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

–   Địa điểm : Cao ốc 123 Báo Người Lao Động

   Số 123 – 127  Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – TP. HCM.

–    Thời gian :  08g00  đến  11g00 ngày 26/04/2014

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1/ Quan khách :

–         Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng TV Tổng Công ty VHSG – TNHH MTV.

–         Ông Vũ Trực Phức – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VHSG – TNHH MTV.

–          Bà Nguyễn Thị Minh Trang – Ủy viên thường vụ Đảng Ủy – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty VHSG – TNHH MTV.

          2/ Cổ đông :

– Tổng số cổ đông đã đăng ký tham dự : 101 người, tương ứng 1.157.460 cổ phần.

– Tổng số cổ đông tham dự : 103 người, tương ứng 1.159.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,6 % vốn điều lệ của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1/ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Biên bản đính kèm).

2/ Hội đồng quản trị đề cử danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn bao gồm các ông, bà có tên sau đây :

a. Chủ tọa đoàn :

                        – Ông Nguyễn Văn Do

                       – Ông Nguyễn Văn Minh

    – Ông Nguyễn Hữu Tài

                         – Ông Phan Chí Trung

     + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.159.360 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Thư ký đoàn :

                        –  Ông Khưu Vĩnh Quý

     –  Cô Nguyễn Thị Ngọc Kiều

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.159.360 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/  -Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trình bày báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD năm 2013(đã được Kiểm toán)và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

– Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2013 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán.

– Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.

4/ Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã trình Đại hội.

a)    Báo cáo kết quả SXKD năm 2013

+ Sản lượng trang in                           :        5.745.000.000 trang.

+ Doanh thu hàng hóa tiêu thụ            :      51.336.879.522 đồng.

+ Tổng lợi nhuận trong kỳ                  :        5.460.224.535 đồng.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế                  :        4.235.801.124 đồng.

+ Các khoản nộp ngân sách               :         4.742.565.573 đồng.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu                 :                     3.530 đồng.

 + Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.159.360 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b)    Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán  Sao Việt bao gồm :

+ Báo cáo kiểm toán số 94/BCKT-2013

+ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013 (Đính kèm báo cáo).

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 (Đính kèm báo cáo).

                                     

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.159.360 phiếu tương đương         100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c)     Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2013.

                 – Tổng thu nhập được phân phối             :     7.868.117.143 đồng.

                      Trong đó: –  Năm trước chuyển sang  :     2.407.892.608 đồng.

                                         –  Năm nay                      :     5.460.224.535 đồng.

                 – Thuế TNDN phải nộp                           :     1.224.423.411 đồng.

                 –  Chi bù đắp các khoản chi phí không    :          84.011.400 đồng.

                     hợp lệ theo Hướng dẫn của Cục thuế TP

                 – Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính        :        400.000.000 đồng.

                 – Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi    :        800.000.000 đồng.

                 – Lợi tức chia cổ đông

                             – Tỷ lệ cổ tức                             :      25%/giá trị cổ phần.

                             – Số tiền                                     :     3.000.000.000 đồng.

                 – Thu nhập còn để lại chuyển năm sau     :     2.359.682.332 đồng.

5/ Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2014 :

 –  Sản lượng trang in                              :      4.500.000.000  trang.

 –  Giá trị tổng sản lượng  (GCĐ 1994)    :    24.400.000.000 đồng.

 –  Doanh thu hàng hóa tiêu thụ                :    39.000.000.000 đồng.

 –  Tổng thu nhập trong kỳ                      :     5.750.000.000 đồng.

 –  Tổng thu nhập sau thuế                      :     4.485.000.000 đồng.

 –  Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi  :        800.000.000 đồng.

 –  Trích lập Quỹ dự phòng tài chính       :        400.000.000 đồng.

 –  Các khoản nộp ngân sách                   :     3.700.000.000 đồng.

 –  Tỷ lệ cổ tức                                       :      22%/giá trị cổ phần.

     

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý  1.159.360 phiếu tương đương        100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6/ Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

1.           Theo Nghị định 195, Luật Xuất bản mới, công ty nên tìm mặt bằng ở ngoại thành để tập trung sản xuất. Công ty cần có hướng đổi mới máy móc thiết bị phù hợp với khả năng, cơ cấu mặt hàng để duy trì nhịp độ phát triển.

Trả lời : Công ty đã quan tâm, có những phương án di dời nhưng do những điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được. Công ty đang từng bước tăng cường, đổi mới máy móc thiết bị.

2.           Vì sao trong phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu lại hạ thấp xuống ? Trong tờ trình phân phối lợi nhuận 2013, không có trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất cho công ty? Trong quá trình phát triển của công ty tại sao không tăng vốn điều lệ ?

Trả lời : Xây dựng kế hoạch 2014 giảm vì không trúng thầu sách giáo khoa nhiều, chỉ trúng được 1 gói nhỏ, còn sách gia công thì khách hàng đặt giảm xuống vì đã chuyển phần lớn vào sách thầu.

Việc trích lập các quỹ tuân theo Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, quỹ đầu tư phát triển sản xuất trích từ nguồn khác.

Không tăng vốn điều lệ do hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể. Trong thời gian tới nếu có hướng đầu tư lớn thì công ty sẽ tiến hành tăng vốn.

3.           Công ty đã có kế hoạch gì đối với mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch ? Trong quá trình hoạt động, công ty nên có những kế hoạch táo bạo hơn, tìm thêm nguồn hàng để phát triển hơn ?

Trả lời : Trước tình hình văn phòng cho thuê đang dư thừa, kinh doanh bất động sản đang chựng lại, việc khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch chưa thực hiện được, công ty đang tìm kiếm đối tác. Công ty đang từng bước đầu tư máy móc để tìm kiếm thêm nguồn hàng.

4.           Trong quá trình phát triển, công ty cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế thừa.

Trả lời : Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến và sẽ đưa vào phương hướng hoạt động sắp tới.

 7/ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn:

Ý kiến của ông Lê Hoàng :

Khen ngợi những thành quả đã đạt được của công ty trong năm 2013

Đối với sự phát triển bền vững, lâu dài của công ty CP In số 4, công ty cần tập trung  vào các nội dung cụ thể như sau :

v          Khai thác nguồn hàng mới, thay đổi máy móc thiết bị

v          Tập trung mặt bằng sản xuất

v          Khai thác tốt hơn mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch

                 8/ Chủ tọa đoàn đọc bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.159.360 phiếu tương đương          100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ chương trình Đại hội đã thực hiện một cách tốt đẹp.

                        Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội vào lúc 11 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2014.

TM. Chủ tọa đoàn

                                                                   NGUYỄN VĂN DO      

Thư  ký Đoàn

NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU                                                      KHƯU VĨNH QUÝ

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0