Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Công bố thông tin năm 2024

04/12/2024, 2:59

+ Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 XemCông bố thông tin năm 2023

04/28/2023, 2:48

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Xem + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Xem + Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Xem + Báo cáo trở thành…